Privacy en cookiebeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens:

Wanneer u exchangeeert met de websites van de IGIENAIR-groep:

www.igienair.com
www.hpr-compagnie.com

Geëxploiteerd door IGIENAIR 2 rue des gemeenten 78260 ACHERES.

Wanneer we met u praten als onderdeel van onze marketingactiviteiten.

Wanneer u de website bezoekt en gebruikt, of wanneer u ons gewoon uw persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen of gecontacteerd te worden door onze verkoopafdeling, bevestigt u dat u hebt gelezen en begrepen hoe u uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Voor specifieke verwerkingsactiviteiten hebben we uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Wanneer we uw toestemming moeten verkrijgen, zullen we u vragen, voordat u uw persoonlijke gegevens verzendt of de relevante gedeelten van de website gebruikt, om uw toestemming voor de verwerking in kwestie, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, elektronisch te bevestigen door de voor dat doel geleverde vakjes aan te vinken. Het feit dat u vrijwillig meekiest in het bijbehorende vakje en deze website gebruikt, betekent dat u akkoord gaat met de behandeling in kwestie, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

U wordt ook op de hoogte gebracht van dit privacybeleid en wordt gevraagd om uw toestemming te geven wanneer een specifieke verwerkingsactiviteit voorziet in elke keer dat u contact opneemt met onze klantenservice.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder, maar niet beperkt tot, de wetten die op dit gebied door de Europese Unie zijn vastgesteld, zoals het Europees Parlement en richtlijn 95/46/EG van de Raad betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens; en alle wetten die in de EU-lidstaten zijn uitgevaardigd, alsmede bevelen en richtsnoeren die zijn uitgevaardigd door de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten, indien van toepassing, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 201 679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD) als aanvulling op de nationale bepalingen en die op 25 mei 2018 in werking treden (de “wetgeving inzake gegevensbescherming”).

De persoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u de website gebruikt en die wordt verzameld als onderdeel van onze marketingactiviteiten is: IGIENAIR 2 rue des communes 78260 ACHERES. Voor meer informatie en voor onze volledige contactgegevens u terecht op de contactpagina van onze website.

IGIENAIR is als enige verantwoordelijk voor de naleving van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie.

IGIENAIR is de enige persoon die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.

U contact opnemen met de vertegenwoordiger voor de bescherming van persoonsgegevens IGIENAIR via onze privacyafdeling op het e-mailadres data@igienair.com

Automatische verzameling van informatie op deze site

 De verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u de website bezoekt en bezoekt, is beperkt tot browsegegevens, d.w.z. gegevens waarvan de doorgifte naar de website impliciet is in de werking van de systemen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de site en in de communicatieprotocollen die specifiek zijn voor het internet. Navigatiegegevens zijn bijvoorbeeld de IP-adressen van de apparaten die u gebruikt om verbinding te maken met de site en andere instellingen van apparaten en besturingssysteem.

Navigatiegegevens, zoals hierboven aangegeven en bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die op de site worden doorgebracht, worden door ons uitsluitend voor statistische doeleinden verzameld en verwerkt om de werking van de site te meten en te verbeteren.

Vanwege hun aard kunnen browsegegevens leiden tot gebruikersidentificatie als deze worden gekoppeld aan gegevens die in het bezit zijn van derden; We verzamelen echter geen navigatiegegevens om deze te associëren met geïdentificeerde gebruikers, behalve wanneer dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het toewijzen van mogelijke aansprakelijkheid voor computermisdrijven die tegen of via de site zijn gepleegd, zoals vereist door de wet.

Daarnaast wordt er via cookies informatie op de site verzameld. Door de cookiebanner van de site actief te sluiten en uw cookievoorkeuren in uw browser te definiëren, stemt u in met ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Als u geen toestemming geeft voor ons gebruik van cookies, moet u uw cookievoorkeuren dienovereenkomstig instellen. Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming in te trekken en je cookievoorkeuren te wijzigen. Als u de cookies die we gebruiken uitschakelt, kan de navigatie op de site worden beïnvloed. (zie aanhangsel 2)

De informatie die u ons op vrijwillige basis verstrekt:

Wij verzamelen en verwerken:

1.     de persoonsgegevens die u verzendt wanneer u de functies van de website gebruikt. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer

2.     persoonsgegevens die u indient wanneer u deelneemt/zich aanmeldt voor onze marketingactiviteiten (met name via onze site), bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of mailinglijsten, enz. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer

3.     de persoonsgegevens die u verstuurt wanneer u met onze klantenservice wisselt, bijvoorbeeld wanneer u een vraag over een product stuurt, ons feedback geeft, contact met ons opneemt voor hulp of specifieke hulp of service zoekt bij onze klantenservice. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit:

Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer

Informatie over waarom u contact hebt opgenomen met de klantenservice

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.  IGIENAIR verwerkt als verwerkingsmanager uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Hsa.  de website te exploiteren en te beheren, waaronder:

U voorzien van de services of functies die u op de site aanvraagt

Verbeter je surfervaring en verbeter de site

B.  het verrichten van marketingactiviteiten, waaronder:

– voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van:

·        Uw abonnement op onze nieuwsbrief beheren

·        Stuur u (met uw toestemming, die optioneel blijft), inclusief per e-mail of andere elektronische media, enz., promotionele informatie over onze producten en diensten, speciale initiatieven met betrekking tot prijzen en promoties, en initiatieven zoals loyaliteitsprogramma’s, evenementen, shows georganiseerd door IGIENAIR of waaraan IGIENAIR deelneemt;

– voor onderzoeksdoeleinden (met uw toestemming, die facultatief blijft);

Onze producten en diensten verbeteren;

C.  voor andere doeleinden:

Voor fraudepreventiedoeleinden; En

– om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving en EU-wetgeving en om een wettelijk recht vast te stellen en te verdedigen.

2.  De website verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Hsa.    om onze klantenservice voor u beschikbaar te maken, waaronder:

Beantwoord uw verzoeken om informatie, vragen, brieven of feedback

B.  voor andere doeleinden:

Voor fraudepreventiedoeleinden; En

– om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wet- en regelgeving en EU-wetgeving en om een wettelijk recht vast te stellen en te verdedigen.

3.  Aanvullende informatie over onze klantenservice:

Onze klantenservice wordt beheerd door IGIENAIR die met u wisselt en u de gevraagde service biedt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact opneemt met onze verkoop- of operationele afdeling, die contact met u kan opnemen via e-mail en telefoon.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke bepalingen:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarvan u deel uitmaakt of voor de uitvoering van pre-contract maatregelen die op uw verzoek worden genomen (artikel 6, 1., b) van de RGPD die op 25 mei 2018 in werking treedt);

Behandeling is noodzakelijk met het oog op onze rechtmatige belangen of rechtmatige belangen die door onze agentschappen en websites worden nagestreefd, tenzij uw belangen of fundamentele vrijheden en rechten prevaleren (artikel 6, 1., onder f) van de RGPD die op 25 mei 2018 in werking treedt); De legitieme belangen die we nastreven zijn onder meer het belang dat we hebben bij het beheren en onderhouden van de contractuele relatie die ons verenigt, het reageren op uw specifieke verzoeken, het vragen van uw feedback om onze site en onze producten te verbeteren, of het deelnemen aan andere algemene marketingactiviteiten;

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vereist volgens de hier beschreven voorwaarden, worden uw gegevens verwerkt op basis van die toestemming (artikel 6, 1., a) van de RGPD die op 25 mei 2018 in werking treedt).

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de specifieke doeleinden van de verwerking van de hier beschreven gegevens moeten worden voltooid, tenzij de toepasselijke wetgeving voorziet in kortere of hogere bewaartermijnen.

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. Wij nemen en eisen dat elke dienstverlener en/of onderaannemer die namens ons persoonsgegevens verwerkt en in opdracht passende technische en organisatorische maatregelen neemt om verlies en vernietiging te voorkomen, waaronder onbedoeld, gegevens, ongeoorloofde toegang tot gegevens, illegaal of oneerlijk gebruik van gegevens. Bovendien worden computersystemen en softwareprogramma’s zo geconfigureerd dat persoonlijke en identificatiegegevens alleen worden gebruikt wanneer het noodzakelijk is om het doel van de verwerking op ad-hocbasis te bereiken.

We implementeren een reeks state-of-the-art beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen de hierboven beschreven risico’s. Persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers op gecontroleerde locaties in Frankrijk. Bovendien maakt de overdracht van bepaalde gegevens via het internet gebruik van versleutelingstechnieken zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol.

Houd er echter rekening mee dat geen enkele elektronische overdracht of opslag van informatie 100% veilig kan zijn. Daarom, en ondanks de beveiligingsmaatregelen die we hebben om uw persoonlijke gegevens te beschermen, zijn we niet in staat om te garanderen dat verlies van gegevens, misbruik of manipulatie nooit zal plaatsvinden.

Persoonsgegevens die via onze website en onze bedrijfsprocessen worden verzameld, worden opgeslagen op servers die beschikbaar worden gesteld en beheerd door onze opslag- en hostingproviders in Frankrijk.

We verstrekken persoonsgegevens binnen de grenzen en gevallen die in dit privacybeleid zijn gespecificeerd, onder voorbehoud van het verkrijgen van uw specifieke toestemming wanneer dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

1.   Binnen ons bedrijf zullen uw persoonsgegevens beschikbaar zijn voor interne en externe medewerkers die toegang nodig hebben om toegang te krijgen tot het als onderdeel van haar missies met betrekking tot de doeleinden van de behandeling die hier wordt gespecificeerd. Wij zorgen ervoor dat deze personen onderworpen zijn aan passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen.

2.  Uw persoonsgegevens kunnen ook toegankelijk zijn voor een externe dienstverlener die door ons is aangesteld om namens ons en als onderdeel van onze instructies (als onderaannemers) persoonsgegevens te verwerken. Deze onderaannemers omvatten:

De externe dienstverleners die wij kunnen oproepen om professionele, technische en organisatorische diensten te verlenen met betrekking tot het beheer van de website en de activiteiten die daar plaatsvinden, zoals het beheren van de functies die worden aangeboden door de site, initiatieven en diensten waarop u zich abonneren en die u aanvragen via de website of commerciële dienst , en diensten die strikt verband hielden met het bereiken van de hier gespecificeerde behandelingsdoelstellingen.

Externe dienstverleners die orderverwerking, performancemarketing, financiële diensten, facility management en customer relations management beheren;

Een lijst van onderaannemers, met een indicatie van hun locatie, is beschikbaar op verzoek van onze privacy afdeling op het e-mailadres data@igienair.com

Deze onderaannemers zijn gebonden aan passende contractuele verplichtingen die hen verplichten adequate beveiligingsmaatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen.

3.    Uw persoonsgegevens kunnen vervolgens worden gedeeld met instellingen, autoriteiten, overheidsinstanties, banken en financiële instellingen, professionals, onafhankelijke consultants, ook als partners, zakenpartners of andere legitieme ontvangers, mits toepasselijke wet- en regelgeving het mogelijk maakt, bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke procedures, verzoeken van de relevante autoriteiten of rechtbanken of enige andere wettelijke verplichting om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen.

4.  We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden in geval van fusies, overnames, overdrachten van onze activa, producten, websites of transacties.

Afgezien van het bovenstaande worden persoonsgegevens niet gedeeld met derden, personen of rechtspersonen, die geen banden hebben met IGIENAIR of die namens ons geen commerciële, professionele of technische opdrachten uitvoeren.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden voor hun eigen prospectiedoeleinden.

Afgezien van browsegegevens kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken of uit te voeren, ook in verband met de voltooiing van bepaalde diensten en functies die door de website worden aangeboden, zoals registratie op de site, aanmelden voor onze nieuwsbrieven, het beantwoorden van verzoeken om informatie, vragen, communicatie of feedback en hun ondersteuning. In de bovenstaande gevallen zal de weigering om uw persoonsgegevens te verstrekken ons niet in staat stellen om het contract uit te voeren of de diensten, producten of informatie te leveren die vereist zijn onder de bovenstaande algemene voorwaarden.

De overdracht van uw persoonsgegevens voor onderzoeks- of prospectiedoeleinden zoals hierboven aangegeven is optioneel; De weigering om uw persoonsgegevens in deze specifieke gevallen openbaar te maken, heeft geen invloed op de bepaling of uitvoering van het contract. Indien vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we uw voorafgaande toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken.

De website kan links bevatten naar andere sites, evenals objecten of items die door derden worden beheerd.

Een voorbeeld zijn plug-ins die onze site kunnen verbinden met sociale netwerken zoals Facebook of Twitter (“sociale plug-in”) en worden meestal geïdentificeerd door het logo van het bijbehorende sociale netwerk. Als u een sociale plug-in op onze site gebruikt, kan uw browser bepaalde gegevens over u verzenden, zoals uw gebruikersnaam, site, datum en tijd en andere browserinformatie naar het betreffende sociale netwerk. Deze informatie wordt verwerkt door sociale netwerken, eigendom van en geëxploiteerd door derden, in overeenstemming met hun privacybeleid.

Wij hebben geen toegang tot of controle over de items, objecten, plug-ins, cookies, tags en andere tracking elementen of technologieën die worden bewaard en geëxploiteerd door derden op onze website of op de websites van de overeenkomstige derde partij, die gebruikers kunnen openen op of van de site, of over de methoden voor de verwerking van relevante persoonsgegevens via deze elementen of sites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor deze websites. Raadpleeg het privacybeleid van de website en items van derden die beschikbaar zijn op de site om meer te weten te komen over de algemene voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens, aangezien dit privacybeleid alleen van toepassing is op die site.

U hebt het recht om te allen tijde de rechten te doen gelden die u onder de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt, waaronder, maar niet beperkt tot, het recht op toegang, rectificatie, beperking, verwijdering, oppositie (onder meer door de verwerking van uw persoonsgegevens voor exploratiedoeleinden te allen tijde en kosteloos te weigeren) , het recht op overdraagbaarheid en het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om een claim in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor een samenvatting van wat de bovenstaande rechten inhouden en hoe deze uit te oefenen, verwijzen wij u naar de bijlage bij dit privacybeleid.

Als u vragen of vragen heeft over de omgang met persoonsgegevens door IGIENAIR en om de rechten van de wetgeving inzake gegevensbescherming af te dwingen, u contact opnemen met onze privacyafdeling via e-mail data@igienair.com

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment of een deel daarvan bij te werken en te wijzigen, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat. De gepubliceerde versie is de huidige versie. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door een link te plaatsen naar het gewijzigde privacybeleid.

AANHANGSEL 1 – MENSENRECHTEN

Als persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemmingsgegevens die in dit privacybeleid worden beschreven, heeft u een aantal rechten die hieronder worden samengevat.

Houd er rekening mee dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde eisen en voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Recht van toegang

 Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht om van ons te bevestigen of persoonsgegevens over u al dan niet worden verwerkt en, wanneer dat het geval is, om toegang te vragen tot dergelijke persoonsgegevens, waaronder, zonder enige beperking, de categorieën van de betrokken persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de ontvangers of categorieën ontvangers. Dit recht is echter niet absoluut, voor zover we rekening moeten houden met de rechten en vrijheden van anderen. Als u meerdere kopieën van de voor verwerking ingediende persoonsgegevens aanvraagt, kunnen wij u een redelijk bedrag in rekening brengen om de administratieve kosten te dekken.

Recht om recht te zetten

 U heeft het recht om ons te vragen om persoonsgegevens over u te corrigeren die onjuist zijn. Gezien het doel van de verwerking heeft u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens in te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht om te worden gewist (“recht om vergeten te worden”)

U heeft het recht om ons te vragen om persoonsgegevens over u te verwijderen in bepaalde gevallen die onder de toepasselijke wetgeving vallen. Als uw verzoek binnen een van de getroffen gevallen valt, zullen wij uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Als wij om technische en organisatorische redenen uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen, zullen wij ervoor zorgen dat deze geanonimiseerd, volledig en onomkeerbaar zijn, zodat wij dergelijke persoonsgegevens niet langer over u bewaren.

Recht om de behandeling te beperken

 In sommige gevallen die onder de toepasselijke wetgeving vallen, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. In dit geval kunnen uw persoonsgegevens, met uitzondering van bewaring, alleen worden behandeld met uw toestemming, of voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechter, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 In bepaalde gevallen die onder de toepasselijke wetgeving vallen, heeft u het recht om de persoonsgegevens over u te ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, en hebt u het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsmanager of om de persoonsgegevens rechtstreeks van onze verwerkingsmanager aan een andere persoon door te geven. , waar technisch mogelijk.

Recht van oppositie

 In bepaalde gevallen die onder de toepasselijke wetgeving vallen, heeft u het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen dan gedwongen worden om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij we aantonen dat er legitieme en dwingende redenen voor behandeling zijn die prevaleren boven uw belangen en rechten en vrijheden, of voor het vinden, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechter. Dit geldt met name wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze rechtmatige belangen of op statistische doeleinden.

Recht om bezwaar te maken tegen prospectie

 Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de behandeling voor dergelijke prospectiedoeleinden (inclusief profilering voor zover deze verband houden met dergelijke prospectie).

Recht om niet alleen te beslissen over geautomatiseerde verwerking

Onder bepaalde beperkingen heeft u het recht om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, waardoor juridische effecten op u worden beïnvloed of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk worden beïnvloed.

Recht om toestemming in te trekken

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid, u die toestemming op elk moment in de toekomst intrekken. Intrekking van de toestemming brengt de wettigheid van een op toestemming gebaseerde behandeling voorafgaand aan de intrekking niet in gevaar.

Als u toegang wilt tot dergelijke persoonsgegevens of een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, moet u deze schriftelijk, door een bewijs van uw identiteit bij te voegen, aanvragen bij onze e-mailprivacyafdeling data@igienair.com

Elke communicatie van ons in verband met uw hierboven beschreven rechten zal gratis worden doorgestuurd. In aanwezigheid van duidelijk ongegronde of buitensporige beweringen, en met name vanwege hun repetitieve aard, kunnen we echter een redelijk bedrag toepassen dat rekening houdt met de administratieve kosten in verband met de overdracht van informatie of openbaarmaking of de uitvoering van de vereiste actie, of weigeren het verzoek te honoreren.

Indien u een claim wenst in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, u dit doen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

AANHANGSEL 2 – COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in het geheugen van uw browser of apparaat wanneer u een website bezoekt of een bericht bekijkt.

Hiermee kan een website de browser of het apparaat herkennen. Zoals de meeste websites gebruiken sites van igIENAIR Group technologieën, voor het grootste deel, via kleine gegevensbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen, waarmee we bepaalde informatie kunnen vastleggen wanneer u onze site bezoekt of gebruikt.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Sessiecookies: ze verlopen zodra de browser sluit en stellen ons in staat om uw acties tijdens deze specifieke sessie te koppelen,

Permanente cookies: ze worden opgeslagen op uw apparaat tussen browsersessies en stellen ons in staat om uw voorkeuren of acties op meerdere sites te onthouden, eigen cookies: ze worden uitgegeven door de site die u bezoekt,

Cookies van derden: ze worden uitgegeven door een site van derden, gescheiden van de site die u bezoekt.

Onze cookies hebben verschillende functies, ze kunnen zijn:

1. Noodzakelijk voor de werking van onze diensten
2. Ons helpen onze prestaties te verbeteren
3. Biedt u extra functies voor een betere navigatie

We gebruiken cookies of andere vergelijkbare trackingtechnologie die alleen op uw apparaat blijft staan tijdens het openen van uw browser (sessiecookies van 8 uur).

We gebruiken geen cookies of tracers van partnerserviceproviders

Cookies van derden cookies

IGIENAIR kan cookies of tracers gebruiken om de prestaties van de site, de toepassingen, services en tools, inclusief analytische praktijken, te beoordelen om te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken, te bepalen of u interactie hebt gehad met de e-mail, om te detecteren of u een product of link hebt bekeken of de inhoud van de site te verbeteren , de toepassingen, diensten of tools.

IGIENAIR gebruikt Google Analytics-services om het surfgedrag te analyseren. Ga voor meer informatie over het gebruik van gegevens die door Google Analytics zijn verzameld naar: Google Analytics

Cookies instellen:

U uw cookies rechtstreeks instellen in de instellingen van de browser die u gebruikt:

Internet Explorer – Safari – Chrome – Firefox – Opera